Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020.

Realizacja badania pn. „Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020” na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych trwała od kwietnia do września 2019 r.

Ogólnym celem badania ewaluacyjnego jest ocena funkcjonowania i efektów przeprowadzonych działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w  poszczególnych  obszarach  aktywności  PWR (informacja,  edukacja  globalna,  promocja), mająca wspomóc projektowanie i realizację inicjatyw w ramach nowego programu wieloletniego.

W ramach badania poddano ocenie działania informacyjne,  edukacyjne  i  promocyjne  prowadzone  w  ramach WPWR od 2016 oraz z uwzględnieniem m.in. rocznych planów współpracy rozwojowej przygotowywanych od 2016 r.,  sprawozdań z realizacji projektów dot. edukacji globalnej, materiałów z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Analiza   objęła efektywność  i  skuteczność  oraz  trafność  działań informacyjnych,   edukacyjnych   i promocyjnych   kwalifikowanych   jako ODA,   w   tym sfinansowanych  ze  środków  pozostających  w dyspozycji MSZ.

Zrealizowane badanie posłuży  przede  wszystkim  podsumowaniu  dotychczasowych  działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych (tj. komunikacyjnych) podejmowanych w  ramach WPWR oraz wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji do planu współpracy rozwojowej w 2020 r. Wdrożone  rekomendacje  wzmocnią  także  wizerunek Polski  jako  kraju  aktywnego  w  działaniach  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  na  świecie  i wartościowego  partnera  posiadającego  stabilne  perspektywy  rozwoju,  a  także  wesprą  procesy podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze współpracą rozwojową. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane m.in. do zwiększenia efektywności i skuteczności działań komunikacyjnych prowadzonych w ramach polskiej współpracy rozwojowej po 2020 r. W szerszym kontekście wyniki badania przyczynią się do podniesienia jakości polityk publicznych w Polsce, a w szczególności polityki zagranicznej.