+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Poznaj nasze zrealizowane projektyZapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działalności IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

Nasze projekty mają charakter zintegrowany. Obsługujemy podmioty prywatne, mamy również cały specjalistyczny pion, odpowiedzialny za obsługę instytucji szeroko rozumianego, sektora publicznego. Tylko w sektorze publicznym, pion naszych usług podzielony jest aż na osiem segmentów rynku, określanych przez nas branżami, które grupują tematycznie oferowane przez nas rozwiązania doradcze i badawcze m.in. dla instytucji sektora zabezpieczenia społecznego, służb mundurowych, ministerstw czy agencji rządowych i instytucji międzynarodowych. Poznaj wybrane projekty, które w okresie ostatnich lat, zrealizowaliśmy z sukcesem dla naszych klientów.Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020. ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Projekt: Badanie diagnostyczno-prognostyczne pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III) ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II) ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości” ...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnym” ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej dla korpusu służby cywilnej ...
Polskie Koleje Państwowe SA

Polskie Koleje Państwowe SA

Projekt: Obsługa ramowa Grupy PKP w zakresie świadczenia usług badań marketingowych ...
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Projekt: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – diagnoza potrzeb i oczekiwać pracodawców ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Przeprowadzenie badania opinii publicznej (badania ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”. ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt: Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne ...
Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” ...
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Projekt: Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu ...
Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” ...
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Projekt: Przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Opracowanie nowych rozwiązań systemowo-prawnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców ...
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Projekt: Strategia rozwoju zasobów ludzkich ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Wykonanie monitoringu i ewaluacji projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy” ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Benchmarking Parków Technologicznych ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” ...
Komendant Główny Policji

Komendant Główny Policji

Projekt: Badanie stresu zawodowego w Policji wraz z opracowaniem programu profilaktyki stresu ...
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt: Badania dot. sposobu postrzegania i poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Projekt: Przygotowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011/2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” wraz z organizacją konferencji promującej raport ...
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT ...